ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5

ΤΕΥΔ 16/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15/2017

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017/15 -Συνοπτικός διαγωνισμός σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή Ιατρικών Μηχανημάτων της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Γρεβενών (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού CPV 50421000-2)»

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ και στο Δ.Ι.Ε.Κ.

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α.Β.Κ. 186 (ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 118, Ν.4412), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2017) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

25-05-2017 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 09-2017

Ορθή Επανάληψη 09/2017 συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή Ιατρικών Μηχανημάτων της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Γρεβενών (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού CPV 50421000-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 09/2017 Συνοπτικός διαγωνισμός σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή Ιατρικών Μηχανημάτων της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Γρεβενών (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού CPV 50421000-2)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ COLUSSI  U62 ER  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΠΝΟΣ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΥΔ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ  (ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ)

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

έντυπο ΤΕΥΔ για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

διακήρυξη 04/2017 για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

        ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

1)      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Η/Υ,ΟΘΟΝΩΝ,ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,SCANNER)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.998,21€ ΓΙΑ ΤΟ  Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΆΡΤΟΥ -ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.998,21€ ΓΙΑ ΤΟ  Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

περιληψη διακηρυξησ διαγωνισμού  ανάδειξηΣ ανάδοχου για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Γρεβενών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» ΜΕ CPV 33141420-0 ΤΗΣ 12ης /7/2016 ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2016 ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ης /7/2016 ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2016 ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» ΜΕ CPV 33141420-0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» ΜΕ CPV 33141420-0

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  ΄΄ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 02/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  HM

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV 33141126-9

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 820/28-01-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν. ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΟ΄ΑΡΙΘΜ 6/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ¨-CPV 79210000-9 ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια του είδους «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»CPV 33141800-8

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια του είδους «ΣΥΡΙΓΓΕΣ»CPV 33141310-6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ Η/Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Μ.Τ.Ν.

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  YΠ΄ΑΡΙΘΜ.4/2015  ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» -CPV 55320000-9

Ματαίωση  πρόχειρου διαγωνισμού της 31/03/2015  (Σχετ.αριθμ.Διακ. 3/2015) για «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με CPV 55320000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.3/2015  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» - CPV 55320000-9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» ΓΙΑ Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΓΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»-CPV 33190000-8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ «AN.MAYΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΓΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»-CPV 33190000-8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ «ΙΑΤΡΟΚΑΛ Π. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΕ» ΓΙΑ Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΓΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»-CPV 33190000-8

2Η ΦΑΣΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ«ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ» (CPV 33199000-1)

2Η ΦΑΣΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ«ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ» (CPV 39299100-5)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 33190000-8)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ» CPV 39299100-5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ» CPV 33199000-1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV 33141320-9)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ » (CPV 30192300-4)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ «ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ» (CPV 24322510-5)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ» CPV – 33181100-3

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ» (CPV 39299100-5)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» (CPV 30197630-1)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟCPV -3319000-1

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ»-CPV 32354100-0

ΑΡ. 1/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» -CPV 55320000-9 (ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2013)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ)

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB-TOKEN για Η/Υ ,ΓΙΑ ΑΔΔΥ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜOΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακ. 26/2014 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για  «Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικΟΥ ελΕγχου » (Π.Δ. 146/2003) με CPV 79210000-9 ,ΠΠΥΦΥ 2013

Διακ. 26/2014 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για  «Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικοΥ ελΕγχου » (Π.Δ. 146/2003) με CPV 79210000-9 ,ΠΠΥΦΥ 2013

ΔΙΑΚ. ΑΡ. 17/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» ,ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚ.3-2014 ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΔΙΑΚ.9/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ,CPV  33162200-5 TOY ΠΠΥΥ 2012

ΔΙΑΚ.ΑΡ. 8/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ CPV 30192700-8

ΔΙΑΚ. ΑΡ.7/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV 33141800-8 TOY ΠΠΥΥ 2012

ΔΙΑΚ. ΑΡ. 13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ CPV 15000000-8  ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ2012

ΔΙΑΚ.ΑΡΙΘΜ.10/2014 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ»CPV 33141420-0 AΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2012

ΔΙΑΚ. ΥΠ΄ΑΡ.12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ» CPV 33194200-8 ΑΠΟ ΤΟ  ΠΠΥΥ 2012

ΔΙΑΚ. ΑΡ. 3/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΙΑΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ» CPV 33194100-7

ΔΙΑΚ. ΑΡ. 4/2014 ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»-CPV33141114-2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» -CPV 39830000-9 του ΠΠΥΥ 2012

ΔΙΑΚ.2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  1/2014  ΔΗΜ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2013)-CPV 90910000-9 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΡ.4366/2014 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ «ΕΝΤΥΠΑ» -CPV 22820000-4 (ΠΠΥΥ 2012)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ΄ΑΡ.3199/11-04-2014 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΦΙΣΤΟΥΛΕΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»ΜΕ CPV 30192700-8

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΗ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟTΑΙΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ(CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΔΙΑΚ.13/2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Διακ. υπ΄αριθμ. 12/2013 δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ» -CPV 50710000-5 (ΠΠΥΥ 2012)

Επαναπροκήρυξη  (Διακ. 11/2013) του πρόχειρου διαγωνισμού «Παροχής γευμάτων» - με CPV 55320000-9

Απόφαση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού «Παροχής γευμάτων» - με CPV 55320000-9 (Σχετ. διακ. 9/2013) της 20ης /11/2013

Διακ. υπ΄ 10/2013,  για επαναπροκήρυξη έργου προμήθειας & εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Γρεβενών (μέσω ΕΣΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ. 2/31-05-2013 Διακήρυξης, για την  προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ΕΣΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

Διακήρυξη  αρ. 3/3303/31-05-2013 για προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το Γ.Ν.Γρεβενών και Κ.Υ.Δεσκάτης

Διακήρυξη  αρ. 2η /31-05-2013 για προμήθεια-εγκατάσταση Hλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Γρεβενών (μέσω ΕΣΠΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

Διακήρυξη  αρ. 1η /24-05-2013 για προμήθεια-εγκατάσταση Βιοϊατρικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Γρεβενών (μέσω ΕΣΠΑ)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΚ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΚ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 30-2013 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΚ. 29-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

ANAKOINΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 27/7513/10-12-2012) ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 26/6809/6-11-2012) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CPV  33190000-8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ CPV 33621000-9 (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΜΗΧΑΝΩΝ)

Προσκληση Διαπραγματευσης για την προμηθεια Ραμματων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΩΝ ΦΥΣΙΓΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ