Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005:

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από:

Τον Διοικητή του Νοσοκομείου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τρία μέλη σε Νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες και τέσσερα μέλη σε Νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης. Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, το ένα από τα μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του οικείου Α.Ε.Ι.
Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, σε νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας.
Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.
Τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Νοσηλευτικού τομέα.
Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκομείου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Δ.Σ., ενώ στα καθήκοντά του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και όπου αυτός δεν υπάρχει από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εισηγητές για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  1. Πρόεδρος, Δρ. Καπάτου Π. Ευτυχία, Διοικήτρια του Γ.Ν. Γρεβενών.
  2. Αντιπρόεδρος, Τζάτζης Κων/νος , Εκπαιδευτικός, με αναπληρώτρια την Γιώτα Ευαγγελία, Συνταξιούχο Δικηγόρο.
  3. Μέλος, Μπασίνα Δήμητρα  Εκπαιδευτικός με αναπληρωτή τον Βάιο Ανδρέα, Εκπαιδευτικό.
  4. Μέλος, εκπρόσωπος των ιατρών, Τζιρά Δέσποινα, Διευθύντρια Παιδιατρικής ως μοναδικό μέλος- εκπρόσωπος των ιατρών.
  5. Μέλος, εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., Κοζόνης Νικόλαος, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Ιατρικών Εργαστηρίων με βαθμό Α’ ως μοναδικό μέλος- εκπρόσωπος των εργαζομένων- πλην ιατρών.

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

2462 3 50336

E-mail

gram-ds@nosgrevenon.gr