Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1.Χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2.Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.
3.Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.
4.Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.
5.Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.
6.Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
7.Η διαχείριση και λειτουργία πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.
8.Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών.
9.Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.
10.Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα.
11.Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του δικτύου (δίσκων κ.λπ.).
12.Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.
13.Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ κ.λπ.).
14.Το τμήμα αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:

*την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής, νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας.
*την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.
*την παρακολούθηση των δεικτών ιατρονοσηλευτικής και διοικητικοοικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου.
*την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
15.Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις λειτουργικές ανάγκες του.
16.Την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
17.Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής.
18.Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοικητική και ιατρική υπηρεσία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

2462 3 50306

E-mail: info@nosgrevenon.gr