ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

01-10-2021 ΕΕΕΣ XML

01-10-2021 ΕΕΕΣ PDF

01-10-2021 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

01-10-2021 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

01-10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΤΡΩΝ ΜΤΝ

06-08-2021 ΟΡΘΟ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

05-08-2021 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

28-07-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

28-07-2021 ΤΕΥΔ ΥΓΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

28-07-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμό για την προμήθεια ¨ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ¨

28-07-2021 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

27-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

17-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

11-06-2021 Διακήρυξη Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

11-06-2021 ΤΕΥΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

7-6-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ)

04-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

04-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

26-05-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

26-05-2021 ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

21-05-2021 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10-2021

21-05-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

09-04-2021 ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

09-04-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

09-04-2021 2Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

09-04-2021 ΤΕΥΔ

09-04-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

09-04-2021 2Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΤΟΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

30-03-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΟΜΕΤΡΟ

10-03-2021 ΔΙAKΗΡΥΞΗ TEXNIKOY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8-03-2021 ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

03-03-2021 ΤΕΥΔ

03-03-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

03-03-2021 /19.1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1

3-03-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

3-03-2021 ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

26-02-2021 ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

26-02-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

26-02-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ.2021«Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός και Συναφή Προϊόντα» του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

26-01-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DPO

22-01-2021 ΤΕΥΔ

22-01-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

22-01-2021/19.1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1

ΤΕΥΔ DPO

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΠ

08-01-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ.2021

08-01-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

08-01-2021 ΤΕΥΔ ΔΙΑΞΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΕΕΣ(PDF) ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΥΔ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΤΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεικτων αποστείρωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΥΔ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

22-09-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

08-09-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΠ

08-09-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

08-09-2020 ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

08-09-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΚ. 09/19-08-2020 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

19-08-2020 ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

19-08-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 2020.pdf-1

ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΗΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

05-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ

05-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

05-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

25-05-2020 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

25-5-20  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

21-05-2020 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

21-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΤΕΥΔ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ 

05-05-2020 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

05-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

14-04-2020 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.03/10-04-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

13-04-2020 ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02_2020

 13-04-2020  02_2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 560 21-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ_

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08_2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΤΕΥΔ 08_2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.10611 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 06-2019

(Ψ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 06-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05 ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΝΤΑ

ΤΕΥΔ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «TΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ,ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»-CPV 15000000-8 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ(ΜΑΙΟΣ 2019)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 20_3_2019_

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 20_3_2019_

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2-2019

(2-2019) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΔΙΑΚ 14_2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ &ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

TEYΔ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

1ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 10-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΤΝ ΤΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

04-2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 04-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 2014 -2020 Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΠΑ 24_01_2017 Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΕΥΔ Η-Μ 03-2018

03-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΊΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

12606-18/12/2017 1ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

18/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ

19-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΠΥΦΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ  ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5

15-09-2017 ΤΕΥΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15/2017

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017/15 -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 50421000-2)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ.

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α.Β.Κ. 186 (ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 118, Ν.4412), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ